ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers en de School voor Relaties. Degene die zich via het inschrijvingsformulier op onze website inschrijft voor één van onze trainingen, wordt verder deelnemer genoemd.
 2. Wie zich inschrijft verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier gestipuleerd. De algemene voorwaarden blijven te allen tijde op de site van de School voor Relaties raadpleegbaar.
 3. Bij inschrijving komt een overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en de School voor Relaties  bvba zodoende dat de inschrijving van de training als definitief beschouwd dient te worden.
 4. De deelnemer heeft het recht aan de School voor Relaties mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Dit dient per aangetekend schrijven te gebeuren.
 5. Bij ontstentenis van het herroepen van de overeenkomst zoals in punt 4 beschreven zal de inschrijving in haar geheel als aanvaard en als definitief beschouwd worden.
 6. Na verwerking van het inschrijvingsformulier zal de deelnemer een pro-forma factuur van de School voor Relaties ontvangen met vermelding van de naam van de deelnemer, het factuurnummer en het te betalen bedrag. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald, waarna de officiële factuur wordt opgemaakt. Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de pro-forma factuur op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd, berekend op de wettelijke rentevoet; evenals een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag.
 7. Indien de ingeschrevene haar factuur niet (tijdig) betaalt zoals gestipuleerd in punt 6, zal de deelnemer in gebreke worden gesteld een aangemaand worden om de factuur alsnog te voldoen. Indien de deelnemer in gebreke blijft zal de School voor Relaties deze uit handen geven aan een incassobureau. De mogelijke kosten die dit kan meebrengen zijn voor de totale som van de deelnemer.
 8. Annulering na inschrijving, na het verstrijken van de opzegtermijn zoals gestipuleerd in punt 4 en dit meer dan 12 weken voor de aanvangsdatum van de training, zal de deelnemer een annuleringsvergoeding verschuldigd zijn van 50% van de standaardprijs (excl. eventueel toegekende kortingen). De resterende 50% zal desgevallend worden terug gestort.
 9. Indien de deelnemer overgaat tot annulering minder dan 12 weken voor de aanvang van de training, zal deze het volledige bedrag van de inschrijvingsprijs verschuldigd zijn. 
 10. Overboeking naar een latere datum is slechts mogelijk wanneer dit meer dan 12 weken voor aanvang van de training gebeurt. Hiervoor rekent de School voor Relaties € 36,30 incl. BTW administratiekosten aan. Binnen 12 weken voor aanvang van de training wordt dit als annulering gezien en gelden hiervoor de annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen in punt 9.
 11. Afmelden voor een training of verschuiven van de deelname naar een latere datum en dit op 12 weken of minder voor de aanvang van de training is enkel mogelijk bij uitzonderlijke en niet te voorziene omstandigheden en dit dient schriftelijk te worden gedocumenteerd (bv.: plotseling overlijden van een direct familielid, ernstige acute ziekte, …). De School voor Relaties behoudt het recht om elke situatie te beoordelen en wel dan niet akkoord te gaan met de verplaatsing van de deelname. Indien er geen akkoord kan worden gegeven, wordt het niet deelnemen aan de training als een annulering gezien zoals opgenomen in punt 9. Een wijziging in data, plaats van training, trainer/docent geven geen recht op annulering van de cursus. De inhoud is wat de waarde van de cursus bepaald, niet de persoon of het tijdstip/ plaats waar de cursus gegeven wordt. 
 12. Men kan slechts 1 maal verschuiven en wel naar de eerstvolgende training van desbetreffende module. Hiervoor rekent de School voor Relaties € 36,30 incl. BTW administratiekosten aan.
 13. In het geval de deelnemer verhinderd is de training te volgen heeft ze de éénmalige mogelijkheid om een derde persoon aan te duiden om deze training in haar plaats bij te wonen (vanaf de vervolgmodule alleen mogelijk door iemand die voorafgaande modules heeft gevolgd, zie punt 15). De deelnemer moet dit ten laatste 24 uur voorafgaand aan start van de training aan de School voor Relaties meedelen. Hiervoor rekent de School voor Relaties € 36,30 incl. BTW administratiekosten aan.
 14. Het niet verschijnen op de training zonder afmelding is eveneens gelijkgesteld aan een annulering zoals opgenomen in punt 9.
 15. De deelnemers bezorgen bij hun inschrijving alle factureringsgegevens. Na opmaak en bezorgen van de factuur aan de deelnemer rekent De School voor Relaties € 36,30 incl. BTW administratiekosten aan om de factureringsgegevens te wijzigen.
 16. De School voor Relaties biedt gemoduleerde trainingen aan en de trainers voeren deze naar het beste inzicht en vermogen uit. De relatietraining beoogt het aanleren van praktische technieken en persoonlijke inzichten. De modules vormen een logisch op elkaar volgend traject, zodat de inhoud van de vorige module(s) de basis vormt voor de volgende module(s). Men kan slechts 1 module per trimester voor de eerste maal volgen.
 17. Om alle gezondheidsrisico’s uit te sluiten laat de School voor Relaties geen zwangere vrouwen toe tot de trainingen die over een aantal aan elkaar aaneensluitende dagen lopen. Zwangere vrouwen die toch deelnemen doen dit geheel op eigen risico.
 18. Onze trainingen zijn geenszins te zien als vervanging van een gespecialiseerde professionele en/of medicamenteuze behandeling voor mensen met een klinische stoornis en/of een persoonlijkheidsstoornis zoals gestipuleerd in de DSM-IV.
 19. Iedere deelnemer dient zichzelf te verzekeren voor persoonlijke ongevallen. Bovendien heeft de School voor Relaties een kleine verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Voor gevallen niet gedekt door deze polis of bij hogere bedragen dan deze voorzien in de dekking, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de School voor Relaties daarvoor niet kan worden aangesproken. Vraag hierover meer informatie bij uw verzekeringsmakelaar.
 20. School voor relaties streeft ernaar om iedere activiteit veilig te laten verlopen. De deelnemer erkent en aanvaardt echter dat bij fysieke activiteiten nooit alle risico’s kunnen worden uitgesloten. School voor Relaties is dan ook niet aansprakelijk voor lichamelijke of stoffelijke schade die het gevolg is van dergelijke niet op redelijkerwijze voorzienbare risico’s.  School voor Relaties is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, ziekte of diefstal.
 21. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Belgische rechter van het gerechtelijk arrondissement Gent voorgelegd.
 22. De School voor Relaties wil aan haar deelnemers kwaliteit, veiligheid en zo veel mogelijk resultaat kunnen garanderen. In haar trainingen speelt groepsdynamiek een belangrijke rol om het veranderingsproces op gang te zetten. Tevens willen we elke deelnemer voldoende individuele aandacht kunnen schenken. Daarom werken wij in onze trainingen met een minimum en een maximum aantal deelnemers (afhankelijk van de module). Aangezien tijdens de trainingen zeer persoonlijke aangelegenheden aan bod kunnen komen, is een wederzijds vertrouwen tussen de deelnemers en de School voor Relaties en de deelnemers onderling van groot belang. Deelname aan de trainingen van de School voor Relaties vereist dan ook engagement en inzet van elke deelnemer op volgende vlakken:
 23. Iedereen behandelt de tijdens de training ingebrachte verhalen en ervaringen strikt vertrouwelijk. Wanneer de School voor Relaties schendingen van deze vertrouwelijkheid vaststelt, heeft zij het recht om de betrokken deelnemer de toegang tot de lopende training te ontzeggen zonder enig recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld;
 24. Elke deelnemer woont alle trainingsdagen volledig bij en dit binnen de groep waarin hij zich inschreef. Per uitzondering kan men in de trainingen die over verschillende weken gespreid lopen trainingsdagen inhalen in een parallelle groep (zelfde module, zelfde periode). De deelnemer is er toe gehouden zo’n afwijking vooraf met de School voor Relaties te overleggen;
 25. Voor de trainingen die over een aantal aan elkaar aaneensluitende dagen lopen is het absoluut noodzakelijk om alle trainingsdagen van begin tot einde bij te wonen. De School voor Relaties heeft het recht om ingeschrevenen die een deel van zo’n training niet bijwonen de toegang tot de rest van de training te weigeren. Het niet bijwonen van een deel van deze trainingen staat gelijk aan een annulering zoals opgenomen in punt 9 en geeft geenszins recht tot het (gedeeltelijk) terug vorderen van het inschrijvingsgeld.
 26. De inhoud en opbouw van de trainingen is in volledige eigendom van de School voor Relaties.  De inhoud dient dan ook strikt persoonlijk te worden gehouden, de inhoud mag niet gedeeld of/en gekopieerd worden.
 27. De School voor Relaties heeft steeds het recht om een geplande training te annuleren, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald. Ook kunnen deze deelnemers zich per voorrang inschrijven in volgende trainingen.
 28. De School voor Relaties heeft het recht om bij overmacht een geplande training uit te stellen en te herplannen op een latere datum. In dat geval wordt de deelnemer hiervan verwittigd. Hij wordt automatisch aan deze nieuwe datum toegevoegd. In het geval dat de nieuwe datum voor de deelnemer niet past kan hij zich kostenloos inschrijven voor dezelfde training op een latere datum of een andere training binnen School voor Relaties.
 29. De School voor Relaties heeft steeds het recht om de trainer van een geplande module te vervangen door een andere trainer.
 30. De School voor Relaties heeft steeds het recht om een offline trainingsmoment op locatie te vervangen door een online trainingsmoment.
 31. De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. De School voor Relaties behoudt zich steeds het recht om de prijzen te wijzigen.
 32. Een cursist die een training wil herhalen, identiek aan de training die hij of zij reeds heeft gevolgd, kan deze volgen aan de helft van de op de website vermeldde prijs, enkel en alleen wanneer er twee weken voor aanvang van de training nog beschikbare plaatsen zijn of wanneer de zaakvoerder hierover beslist.
 33. De School voor Relaties behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is geldig en kan ten allen tijde worden geraadpleegd op de https://schoolvoorrelaties.be/algemene-voorwaarden/.


Privacy Policy

School voor Relaties hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. School voor Relaties houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
U zal ook informatie vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Volg daartoe deze link: https://www.privacycommission.be/nl.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als School voor Relaties zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

School voor Relaties

Brandstraat 20
9830 Sint-Martens-Latem

T  0475 786 470
E  info@schoolvoorrelaties.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst),
 • om actieve klanten over gelijkaardige producten te informeren via direct marketing (gerechtvaardigd belang),
 • het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene),
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteitWe gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Cookiebeleid
Cookies zijn kleine bestanden die op jouw computer worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden.
Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Het gebruik van cookies is veilig. We vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen.
Op de website gebruiken we ook functionele cookies, dit om de gebruikservaring op de website te verbeteren. Deze cookies zijn noodzakelijk om jou naar behoren te kunnen laten surfen op de website. Ze stellen je in staat om door de website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Functionele cookies verhogen ook de gebruiksvriendelijkheid van de website door jouw keuzes te herinneren.

Hoe kan je jouw cookies beheren?
De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Als je niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies weigert (of alleen de cookies van derde partijen). Ook kun je de cookies verwijderen die al zijn geplaatst.
Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.
Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst);
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur;
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. Je heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn
School voor Relaties bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 10 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

Alle personen die namens School voor Relaties van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben.
Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring
School voor Relaties kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Links naar andere websites
Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites.
Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.
Disclaimer

Uw toegang tot de site en het gebruik ervan is onderworpen aan de onderstaande toepasselijke gebruiksvoorwaarden en wetgeving. Het gebruik van de site betekent dat de bezoeker van deze site zich zonder enig voorbehoud akkoord verklaart met deze voorwaarden, dewelke ook van toepassing zullen zijn op elk internet initiatief van School voor Relaties. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet toepasbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden noch te niet doen. De voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van School voor Relaties uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen. Ofschoon aan de inhoud van de website de grootste zorg is betracht, wijst School voor Relaties alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. School voor Relaties kan geen aansprakelijkheid erkennen voor onjuistheden of voor welke informatie dan ook die als misleidend zou worden bevonden. School voor Relaties behoudt zich het recht voor ten allen tijde informatie, gegevens, prijzen of gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, wat geen aanleiding kan geven tot de creatie, de specificatie, de wijziging of vervanging van nieuwe of reeds gedane of bestaande contractuele verplichtingen overeengekomen tussen School voor Relaties en de gebruiker.

Algemeen :

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s en/of simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. School voor Relaties geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.
Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot de School voor Relaties medewerkers.

De aansprakelijkheid van School voor Relaties voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout hunnerzijds worden ingeroepen.
De dienst- en productinformatie die School voor Relaties verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van onze website.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan hetzij School voor Relaties, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U zult zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Privacy Policy Algemeen

Zie de Privacy Policy op deze website

Intellectuele eigendomsrechten :

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens, de presentatie, de inhoud, de logo’s weergegeven op de website van School voor Relaties beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van School voor Relaties en haar informatieleveranciers. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van School voor Relaties is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van School voor Relaties. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen (=’cachen’) van de informatie van de browser.

Aansprakelijkheid :

School voor Relaties en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, eventuele onderbrekingen of storingen van welke aard ook, controle, onderhoud, technisch probleem, overbelasting etc. School voor Relaties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van School voor Relaties. De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
Links naar websites van derden :

De website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak en puur informatief aangeboden. School voor Relaties voert geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat School voor Relaties de inhoud van deze sites goedkeurt en impliceert geen enkele samenwerking tussen School voor Relaties en de uitbaters van deze sites. De gebruiker dient bovendien de nodige voorzorgen te nemen teneinde er voor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door hem worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken.

Adviezen via de website :

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat School voor Relaties hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

Juistheid van gegevens :

Sommige op de site vermelde producten en data kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering en data. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. De aangeboden informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. School voor Relaties zal al het redelijke in het werk stellen om de fouten die haar worden gemeld te corrigeren. School voor Relaties en haar informatieleveranciers garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie noch het actueel karakter van deze informatie. School voor Relaties kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van fouten of vergissingen in de informatie die door haar of door derden aan de gebruiker wordt aangeboden op de Website van School voor Relaties. School voor Relaties is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Behoudens in geval van opzet kan School voor Relaties niet verantwoordelijk worden gehouden voor vergissingen of onvolledige informatie noch ten aanzien van de gebruiker, noch ten aanzien van derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van kansen of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, verzamelen, weergeven, redigeren, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst. Zelfs indien School voor Relaties gewaarschuwd werd voor zulke mogelijke schade. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat School voor Relaties elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten aan de School voor Relaties website. De gebruiker erkent dat School voor Relaties het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering. Het komt bovendien aan de gebruiker toe de nodige voorzorgen te nemen teneinde ervoor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door de gebruiker worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten, zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken. De gebruiker erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn dat de voormelde informatie lacunes of onnauwkeurigheden kan bevatten (waaronder typfouten) of verwijzingen naar producten die niet meer beschikbaar zijn en kan daarvoor geenszins School voor Relaties in gebreke stellen.