ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers en de School voor Relaties. Degene die zich via het inschrijvingsformulier op onze website inschrijft voor één van onze trainingen, wordt verder deelnemer genoemd.
 2. Wie zich inschrijft verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier gestipuleerd. De algemene voorwaarden blijven te allen tijde op de site van de School voor Relaties raadpleegbaar.
 3. Bij inschrijving komt een overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en de School voor Relaties  bvba zodoende dat de inschrijving van de training als definitief beschouwd dient te worden.
 4. De deelnemer heeft het recht aan de School voor Relaties mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Dit dient per aangetekend schrijven te gebeuren.
 5. Bij ontstentenis van het herroepen van de overeenkomst zoals in punt 4 beschreven zal de inschrijving in haar geheel als aanvaard en als definitief beschouwd worden.
 6. Na verwerking van het inschrijvingsformulier zal de deelnemer een pro-forma factuur van de School voor Relaties ontvangen met vermelding van de naam van de deelnemer, het factuurnummer en het te betalen bedrag. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald, waarna de officiële factuur wordt opgemaakt. Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de pro-forma factuur op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd, berekend op de wettelijke rentevoet; evenals een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag.
 7. Indien de ingeschrevene haar factuur niet (tijdig) betaalt zoals gestipuleerd in punt 6, zal de deelnemer in gebreke worden gesteld een aangemaand worden om de factuur alsnog te voldoen. Indien de deelnemer in gebreke blijft zal de School voor Relaties deze uit handen geven aan een incassobureau. De mogelijke kosten die dit kan meebrengen zijn voor de totale som van de deelnemer.
 8. Annulering na inschrijving, na het verstrijken van de opzegtermijn zoals gestipuleerd in punt 4 en dit meer dan 12 weken voor de aanvangsdatum van de training, zal de deelnemer een annuleringsvergoeding verschuldigd zijn van 50% van de standaardprijs (excl. eventueel toegekende kortingen). De resterende 50% zal desgevallend worden terug gestort.
 9. Indien de deelnemer overgaat tot annulering minder dan 12 weken voor de aanvang van de training, zal deze het volledige bedrag van de inschrijvingsprijs verschuldigd zijn. 
 10. Overboeking naar een latere datum is slechts mogelijk wanneer dit meer dan 12 weken voor aanvang van de training gebeurt. Hiervoor rekent de School voor Relaties € 36,30 incl. BTW administratiekosten aan. Binnen 12 weken voor aanvang van de training wordt dit als annulering gezien en gelden hiervoor de annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen in punt 9.
 11. Afmelden voor een training of verschuiven van de deelname naar een latere datum en dit op 12 weken of minder voor de aanvang van de training is enkel mogelijk bij uitzonderlijke en niet te voorziene omstandigheden en dit dient schriftelijk te worden gedocumenteerd (bv.: plotseling overlijden van een direct familielid, ernstige acute ziekte, …). De School voor Relaties behoudt het recht om elke situatie te beoordelen en wel dan niet akkoord te gaan met de verplaatsing van de deelname. Indien er geen akkoord kan worden gegeven, wordt het niet deelnemen aan de training als een annulering gezien zoals opgenomen in punt 9. Een wijziging in data, plaats van training, trainer/docent geven geen recht op annulering van de cursus. De inhoud is wat de waarde van de cursus bepaald, niet de persoon of het tijdstip/ plaats waar de cursus gegeven wordt. 
 12. Men kan slechts 1 maal verschuiven en wel naar de eerstvolgende training van desbetreffende module. Hiervoor rekent de School voor Relaties € 36,30 incl. BTW administratiekosten aan.
 13. In het geval de deelnemer verhinderd is de training te volgen heeft ze de éénmalige mogelijkheid om een derde persoon aan te duiden om deze training in haar plaats bij te wonen (vanaf de vervolgmodule alleen mogelijk door iemand die voorafgaande modules heeft gevolgd, zie punt 15). De deelnemer moet dit ten laatste 24 uur voorafgaand aan start van de training aan de School voor Relaties meedelen. Hiervoor rekent de School voor Relaties € 36,30 incl. BTW administratiekosten aan.
 14. Het niet verschijnen op de training zonder afmelding is eveneens gelijkgesteld aan een annulering zoals opgenomen in punt 9.
 15. De deelnemers bezorgen bij hun inschrijving alle factureringsgegevens. Na opmaak en bezorgen van de factuur aan de deelnemer rekent De School voor Relaties € 36,30 incl. BTW administratiekosten aan om de factureringsgegevens te wijzigen.
 16. De School voor Relaties biedt gemoduleerde trainingen aan en de trainers voeren deze naar het beste inzicht en vermogen uit. De relatietraining beoogt het aanleren van praktische technieken en persoonlijke inzichten. De modules vormen een logisch op elkaar volgend traject, zodat de inhoud van de vorige module(s) de basis vormt voor de volgende module(s). Men kan slechts 1 module per trimester voor de eerste maal volgen.
 17. Om alle gezondheidsrisico’s uit te sluiten laat de School voor Relaties geen zwangere vrouwen toe tot de trainingen die over een aantal aan elkaar aaneensluitende dagen lopen. Zwangere vrouwen die toch deelnemen doen dit geheel op eigen risico.
 18. Onze trainingen zijn geenszins te zien als vervanging van een gespecialiseerde professionele en/of medicamenteuze behandeling voor mensen met een klinische stoornis en/of een persoonlijkheidsstoornis zoals gestipuleerd in de DSM-IV.
 19. Iedere deelnemer dient zichzelf te verzekeren voor persoonlijke ongevallen. Bovendien heeft de School voor Relaties een kleine verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Voor gevallen niet gedekt door deze polis of bij hogere bedragen dan deze voorzien in de dekking, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de School voor Relaties daarvoor niet kan worden aangesproken. Vraag hierover meer informatie bij uw verzekeringsmakelaar.
 20. School voor relaties streeft ernaar om iedere activiteit veilig te laten verlopen. De deelnemer erkent en aanvaardt echter dat bij fysieke activiteiten nooit alle risico’s kunnen worden uitgesloten. School voor Relaties is dan ook niet aansprakelijk voor lichamelijke of stoffelijke schade die het gevolg is van dergelijke niet op redelijkerwijze voorzienbare risico’s.  School voor Relaties is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, ziekte of diefstal.
 21. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Belgische rechter van het gerechtelijk arrondissement Gent voorgelegd.
 22. De School voor Relaties wil aan haar deelnemers kwaliteit, veiligheid en zo veel mogelijk resultaat kunnen garanderen. In haar trainingen speelt groepsdynamiek een belangrijke rol om het veranderingsproces op gang te zetten. Tevens willen we elke deelnemer voldoende individuele aandacht kunnen schenken. Daarom werken wij in onze trainingen met een minimum en een maximum aantal deelnemers (afhankelijk van de module). Aangezien tijdens de trainingen zeer persoonlijke aangelegenheden aan bod kunnen komen, is een wederzijds vertrouwen tussen de deelnemers en de School voor Relaties en de deelnemers onderling van groot belang. Deelname aan de trainingen van de School voor Relaties vereist dan ook engagement en inzet van elke deelnemer op volgende vlakken:
 23. Iedereen behandelt de tijdens de training ingebrachte verhalen en ervaringen strikt vertrouwelijk. Wanneer de School voor Relaties schendingen van deze vertrouwelijkheid vaststelt, heeft zij het recht om de betrokken deelnemer de toegang tot de lopende training te ontzeggen zonder enig recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld;
 24. Elke deelnemer woont alle trainingsdagen volledig bij en dit binnen de groep waarin hij zich inschreef. Per uitzondering kan men in de trainingen die over verschillende weken gespreid lopen trainingsdagen inhalen in een parallelle groep (zelfde module, zelfde periode). De deelnemer is er toe gehouden zo’n afwijking vooraf met de School voor Relaties te overleggen;
 25. Voor de trainingen die over een aantal aan elkaar aaneensluitende dagen lopen is het absoluut noodzakelijk om alle trainingsdagen van begin tot einde bij te wonen. De School voor Relaties heeft het recht om ingeschrevenen die een deel van zo’n training niet bijwonen de toegang tot de rest van de training te weigeren. Het niet bijwonen van een deel van deze trainingen staat gelijk aan een annulering zoals opgenomen in punt 9 en geeft geenszins recht tot het (gedeeltelijk) terug vorderen van het inschrijvingsgeld.
 26. De inhoud en opbouw van de trainingen is in volledige eigendom van de School voor Relaties.  De inhoud dient dan ook strikt persoonlijk te worden gehouden, de inhoud mag niet gedeeld of/en gekopieerd worden.
 27. De School voor Relaties heeft steeds het recht om een geplande training te annuleren, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald. Ook kunnen deze deelnemers zich per voorrang inschrijven in volgende trainingen.
 28. De School voor Relaties heeft het recht om bij overmacht een geplande training uit te stellen en te herplannen op een latere datum. In dat geval wordt de deelnemer hiervan verwittigd. Hij wordt automatisch aan deze nieuwe datum toegevoegd. In het geval dat de nieuwe datum voor de deelnemer niet past kan hij zich kostenloos inschrijven voor dezelfde training op een latere datum of een andere training binnen School voor Relaties.
 29. De School voor Relaties heeft steeds het recht om de trainer van een geplande module te vervangen door een andere trainer.
 30. De School voor Relaties heeft steeds het recht om een offline trainingsmoment op locatie te vervangen door een online trainingsmoment.
 31. De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. De School voor Relaties behoudt zich steeds het recht om de prijzen te wijzigen.
 32. Een cursist die een training wil herhalen, identiek aan de training die hij of zij reeds heeft gevolgd, kan deze volgen aan de helft van de op de website vermeldde prijs, enkel en alleen wanneer er twee weken voor aanvang van de training nog beschikbare plaatsen zijn of wanneer de zaakvoerder hierover beslist.
 33. De School voor Relaties behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is geldig en kan ten allen tijde worden geraadpleegd op de https://schoolvoorrelaties.be/algemene-voorwaarden/.